>> Home
>> Genealogie
>> Plaatsen
>> Links
>> Contact

 

 

 

 
17 december 1968
Delft
 
Johannes Cornelis van Woggelum
X
Marina Anna Boon
jan
 
Marina

Vanaf 1996 ben ik bezig met het onderzoek naar de wortels van de naam Van Woggelum.
Sinds 2004 is mij duidelijk geworden dat de familienaam is ontstaan doordat men weg ging uit Wognum (toen Woggelum genaamd) ter ondersteuning van het patroniem om aan te geven wie ze waren.
De oudst bekende voorvaderen voerden in de periode 1485, Taems Evertsz en 1515 Jacob Taemsz, geen familienaam


Momenteel ben ik bezig om de tijdlijn, die u hierboven ziet staan, op jaartal bij te werken met informatie uit Wikipedia. U krijgt dan een idee wat er gebeurde in de jaren waar ik akten uit heb. Er is informatie vanaf 1485De bewoners van West-Friesland zijn voor een groot deel agrariers. Dit kan zowel tuinder of boer zijn. De meeste voorvaderen van mij waren dan ook "bouman" (boer).
De stamboom gaat terug tot ongeveer 1485-1490 Taems Evertsz. afgeleid
van de naam van zijn zoon Jacob Taemsz. . Dit is de vroegste voorvader die is gevonden. Hij was afkomstig uit Wognum.
Door mij zijn in het rijksarchief van Haarlem ook nog van Woggelums in de omtrek van Hoorn gevonden,maar er is nog geen bewijs waar deze familie aansluit.

Jacob Taemsz

De oudste bekende van Woggelum Jacob Taemsz. Geboren in Woggelum.

Gevonden in archief de Boer in Vlaardingen

Als mogelijke reden waarom de Van Woggelums uit West-Friesland zijn weggetrokken zie het hiervolgende citaat uit "Jaarboek 2000" van "Historische Stichting
'De Cromme Leek'"

blz 33 en 34 door Pieter Schneider.
Akkerbouw onmogelijk"
In de 15e eeuw was het maaiveld door ontwatering van de veenlaag en
inklinking van de onderliggende lagen al zo gedaald, dat de landerijen niet
meer droog waren te houden. Door de hoge grondwaterstand waren de
veengronden drassig en niet langer meer bruikbaar voor akkerbouw. Rond 1500
klaagden de West-Friezen dan ook steen en been over de laag gelegen landen
die van slechte kwaliteit waren.

Tijdens het belastingonderzoek van 1514 kwamen deze klachten duidelijk naar
voren. Vertegenwoordigers uit Wadway en Wognum vertelden ondermeer dat 'de
landen metten water bedooft ende versmacht zijn geweest'.
In een sententie uit 1551 lezen we dat 'ín jaren 1535 ofte 1536 de landen
onder (Vier Noorder) Koggen zeer soberen afganck van water hebbende ende
mitsdien weynich vruchtbaar zijnden'.
Het kwam zelfs zover dat een aantal jaren de gronden 'bijna den gehelen
somer onder water' stonden.

In 1452 werden de eerste watermolens bij Enkhuizen gebouwd. De vroegste
vermelding van een watermolen in midden West-Friesland vinden we in een bron
uit 1492. Het ging om een molen in de Kaagpolder aan de Berkmeerdijk.
Ontwikkeling en verbetering van de windmolen zorgde in de 16e eeuw voor een
grote verbetering in de waterlozing, maar de daling van het waterpeil bracht
ook weer een sterker daling van het maaiveld teweeg."

Einde citaat