>> Home
 
>> Wognum
>> Alkmaar
>> Hoogwoud
>> Hoorn
>> Berkel
>> Delft
 
>> Contact
 
 


 


Wognum

Aurigarius
wapen van Wognum
   
   
   
   
   

Het wapen van deze gemeente is van azuur, met eenen boom, staande op zijn terras en vastgehouden door twee leeuwen. Alles van goud


Diverse vermeldingen van Wognum cq Woggelum

Woggenum en de V.O.C.


Een overzicht door H.J. Moerman
Leiden E.J. Brill 1956
Verklaring van Heem blz 98
Wognum (N-H) ao1156 Wognum (obr 155) 1elid ws. PN (plaatsnaam) Wogen (krasten 86) 11e eeuw Wokgunge (F.E. 255) Vlg Eng PN Wocc en Ohd Wocco
verklaring "ing" blz 114
In West Friesland o.a. Mijzen ao 1063 Misnen en Wognum ao 1063 Woggungen (OU 225) ws bij PN, Fri Mise en Wocca (vgl Wokinghum Ekw 504)

--------------------------------------------------------------------------------
De herkomst en betekenis van onze plaatsnamen
Prisma
Uitgeverij Het Spectrum isbn 90-274-4059-x 1e druk 1995
Gerard van Berkel / Kees Samplonius
Wognum (gem Wognum N-H) Ie h IIe E Wokggunge, 1063 (op 12e E(euw) Woggungen 1156 (op 13e E Wognem ; als grondvorm reconstrueert men Woggungahaima , dwz heem woonstede van de afstammelingen van persoon Woggo (dit is de persoonsnaam)

--------------------------------------------------------------------------------

Aardrijkskundig woordenboek van Nederland
Van Goor
door K. ter Laan
3e druk geheel opnieuw bewerkt door A.G.C. Baert
Uitgever van Goor zonen Den Haag Brussel 1968
Wognum (N-H) gem. van 2850 inw ten N. van Hoorn. Hoofdplaats Wognum verder Lekermeer, Noordermeer, Wadway, Wijzerd (ged) en Zwaagdijk (ged)
RK 79, NH 19 geen gez. 2%.
Zeeklei, veeteelt, landbouw, fruit.
De WognummerKogge, ook Spanbroeker of Zuiderkogge, is een van de vier Noorderkogge ruim 3000 ha groot.
Wognummerbuurt, Wijk bij Alkmaar

--------------------------------------------------------------------------------

Noordhollands Plaatsnamen
Uit J. Pannekeet
Hoorn, 1998 pag 127
Wogmeer (Hensbroek)
Kan een samstelling zijn van de fri. pn. Wogen en -meer Zie ook > Wognum
WOGNUM
Oude vormen: Woggunghen (1063); Wognem (1083); Woghenem (1156);Woggenum (1544)
Verouderde dialectische uitspraak :Wog'gelum.
De oude vorm Woggunghen kan duiden op een oorspronkelijke vorm *Wog(g)inghem, waarschijnlijk een samenstelsel van de geslachtsnaam Wog(g)ing (te omschrijven als 'Wogen en de zijnen') en hem = heem, woonstee. Vlg. de friesche pn. Wago (in de plaatsnaam Wageningen), een variant van Wogen. In Alkmaar herinert de straatnaam 'Wognumse Buurt' niet aan het hier bedoelde Wognum nabij Hoorn, maar aan een eertijds onder Alkmaar gelegen gehucht 'Woggelem', waarin waarschijnlijk wsch, eveneens de fri. pn Wogen schuilt. Zie > N.G.N. 3 blz 320

--------------------------------------------------------------------------------

Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden
A.J. van der Aa.
Gorichem 1849
uitgegeven door Jacobus Noorduyn
deel 12 blz 564,565, 566
WOGGELUM gehucht In Kennemerland, prov. Noord-Holland arr Kant, gem.en 8 min van Alkmaar; aan de Houtvaart.

--------------------------------------------------------------------------------
WOGGENOM~WOGGENEM~WOGGENHEM, WOGGELUM
en WOGGINGEN~ oude namen van het dorp WOGNUM,
in de Vier-Noorderkoggen, pmv. Noord-Holland
zie Wognum
WOGMEER . Ook wel het OBDAMMERMEER genoemd voorm. Meer in de Vier-Noorderkoggen, prov. Noord-Holland Tot bedijking van dit meer werd het octrooi uitgegeven door de Staten van Holland en Friesland, den 21 december 1598, het hield echter aan tot in het jaar 1607 eer het bedijkt was. Thans is het een polder in het arr. Hoorn, gedeeltelijk kant. Medemblik en daarin ten deele gem. Obdam, ten deele gem. Hensbroek en voor een zeer klein gedeelte kant. Hoorn gem. Ursem; palende n. W.,N. en N.O. aan den Obdammer-polder, 0. aan den pol. Berkhout, Z. aan den Ursemmer-polder, W. aan den HensbroekerpoIder. Deze polder beslaat, volgens het kadaster, een oppervlakte van 685 bunder 84 v.r. 48 v. ell. Waaronder 682 bunder schotbaar land4 van welke onder Hensbroek, volgens het kadaster, 406 bunder 62 v.r. 42 v. ell. Hij wordt door 4 molens van het overtollige water ontlast. Wognun, Oudtijds Woggenom, Woggenem, Woggenhem Woggingen Of Wognom, in de wandeling meestal Woggelem of Woglem, geheten. dorp Vier-Noorderkoggen, prov. Noord-Holland, arr. Kant en 1. u, N. ten W. van Hoorn gemeente Wognum en Wadway Dit dorp vindt men reeds in het verdrag met den Abt van Echternach van het jaar 1062 vermeld. Het is een der grootste van de Vier-Noorder-koggen, doch in de zeventiende eeuw in getal van huizen afgenomen want in 1632 stonden er 184 huizen, honderd jaren later niet meer dan 138 en in 1749 slechts 134; thans echter telt men er weder 174 huizen, bewoond door ruim 1000 inwoners die meest in het boter en kaas maken en in den landbouw bestaan vinden. Het voomaamste van het dorp is noordoostwaarts naar den kant van Nibbixwoude. doch westwaarts naar de zijde van Wadway is eene streek die geheel en al met boerenhuizen op afgescheidene werven, bebouwd is. Sedert weinige jaren, is er een klinkerweg gelegd door Wognum naar Spanbroek; terwijl in dit jaar 1849 ene bestrating naar Nibbixwoude zal gemaakt worden. De Herv., die er 370 in getal zijn, behooren tot de gem. van Wognun en-Wadway zie daaromtrent voorts het art. Wadway. Men had er in de elfde eeuw reeds eene kapel, later tot eene kerk verheven, welke aan heilige Hieronymus was toegewijd en bij beurten door den Paus en den Abt van Egmond begeven werd. In het jaar 1566 stond hier als Pastoor Broeder Jan van Heusden, wien Nicolaas A Nova Terra als Abt van Egmond, in het zelfde jaar gemagtigd heeft, om een stuk lands ten behoeve van het Pastoorshuis te verkoopen. De kerk is een steenen met eenen vrij hoogen vierkante toren, die eene achtkantige spits heeft. In het jaar 1842 is in plaats van het oude een nieuw orgel in deze kerk geplaatst, hetwelk vervaardigd Is door den orgelmaker Hermanus Knipscheer van Amsterdam en den 15 januarij van dat jaar voor' eerst bespeeld werd. De R.K. ,die men er 630 telt, onder welke ongeveer 360 Communikanten, maken stat. uit, welke tot het aartsp. Van Holland-en-Zeeland, dek. Van West-Friesland, behoort. En door eenen Pastoor bediend wordt. De Kerk, aan den Heilige Hieronymus toegewijd. is een steenen gebouw, met eenen houten toren en van een orgel voorzien. De dorpschool wordt gemiddeld door 80 leerlingen bezocht. Vroeger werd het onderwijs gegeven in een paar vertrekken van het groote en ruime Hervormde kerkgebouw, doch toen den 12 december 1837 een felle brand ontstak in een huis naast de onderwijzerswoning, waarbij ook dit gebouw door de vlammen werd aangegrepen en afbrande, oordeelde men het tijdstip geschikt, om, bij de herbouw van eene onderwijzerswoning, tevens een beter en doelmatig schoollokaal daar te stellen. Dit schoolgebouw is breed 6 en lang 18 Ned. Ellen, van welke lengte eene ruimte van 21/2 el is afgezonderd, om te dienen tot doorgang en tevens tot eene overdekte verbiijfplaats1 bij ongunstig weder, voor die kinderen welke, verre af wonende, gewoon zijn, de uren tusschen de twee schooltijden over te blijven. Den 5 November 1841, had de plegtige inwijding van dit schoollokaal plaats. Men heeft er een Departement Tot Nut van 't Algemeen, dat den 6 mei 1820 opgerigt en 15 leden telt. De kermis valt in op Pinksteren Bij den watervloed van december 1673 werden de landerijen onder Wognum mede door zeewater overstroomd. Te dier gelegenheid werd aldaar een kabeljauw gevangen die 61/4 oude ponden woog

Wognum-en-Wadway gem. in de Vier-Noorderkoggen, prov. Noord-Holland, arr. en kan. Hoorn; palende N, aan de gem. Zijbekarspen- en Benningbroek, N.O. aan Nibbixwoude -en-Hauwert, Z.O. aan Zwaa-Hoog- en Laag-Zwaagdijk, Z. en Z.W. aan Berkhout-en-Baarsdorp, W. aan Spanbroek.
Deze gem. bestaat uit de Polder-van-Wognum-en Wadway, bevat de dorpen Wognum en Wadway, en beslaat, volgens het kadaster , een oppervlakte van 1646 bund. 20 v. r.84 v. ell., waaronder 1652 bunder, 45 v. ell, belastbaar land. Men telt er 198 h. bewoond door 245 huisgez. uitmakende een bevolking van 2150 inw., die meest in het boter en kaas maken en in de landbouw hun bestaan vinden. De Herv. die er ongeveer 380 in getal zijn, onder welke omtrent 200 ledematen, maken eene gem. uit, welke tot de klass. van Hoorn, ring van Spanbroek, behoort.De eerste, dien deze gem. het leeraarambt heeft waargenonem is geweest Cornelis Ravestein, die in het jaar 1574 herwaarts kwam, en in het jaar 1576 overleed. (Zie voorts het art. Wadway. Het beroep geschiedt door een Kerkeraad.
De R.K. van welke men er ruim 770 telt maken gedeeltelijk de stat. van Wognum uit en parochiëren gedeeltelijk in Spanbroek.
Men heeft in deze gemeente twee scholen als èène te Wognum en èène te Wadway, welke gezamelijk gemiddeld door een getal van 150 leerlingen bezocht worden.
De Ambachten en dorpen Wognum, Wadway, Nibbixwoude en Haauwert, te weten de westkant van Hauwert, eertijds Oudebokswoude genaamd, hebben bij een handvest van Hertog Filips van Bourgondië gegeven den 13 april des jaars 1436, een poortregt met de stad Hoorn verkregen en zijn, ten eeuwige dagen, aan de regtbank van Hoorn onderhorig gemaakt. Bij de zelfde handvest, kregen Burgemeesters van Hoorn regt, om Vredemakers te Wognum en in de plaatsen daaronder behoorende aana te stellen, en werd de regtspraak over de zelfde plaatsen aan Schout en Schepenen van Hoorn toegekend.